نام و نام خانوادگی: *   کد ملی:  
ش شناسنامه: *   نام پدر: *  
محل صدور: *   شغل پدر:
تاريخ تولد: * تابعيت:
محل تولد: دين:
مذهب: جنسيت: *  
وضعيت تأهل: *   تصوير فردی:
توجه: تنها تصاوير با فرمت jpg. يا png. يا gif. و حجم فايل ارسالی نهايتا 500کيلوبايت
عنوان شغلی: *  

آدرس پستی: *  
کد پستی: تلفن منزل: *  
تلفن همراه: *   تلفن محل کار:
تلفن ضروری: پست الکترونيک:وضعيت: *  
مبلغ اجاره: توماننوع نرم افزارنام نرم افزارميزان تسلطحذف
حذف
حذف
حذفاز چه طريقی با شرکت آشنا شديد: *  
سوابق تحقيقاتی و پژوهشی:
مشخصات: *
 
نسبت: *
 
توانمندی خاص شما:
تاريخ اعلام آمادگی بکار در شرکت: *   
نوع ساعت کاری: *  
حقوق مورد نظر شما: * تومان 
توضيح:
ساير توضيحاتی که در استخدام شما مؤثر است،ذکر شود:

نام و نام خانوادگیشغلنسبتنشانیتلفن